1280X200

7%
Rwanda Development Board plans to hold the Sixth Rwanda Business Excellence Awards to acknowledge, congratulate and celebrate efforts made by all companies both corporate and SMEs. The award ceremony will be held on 18 January 2019.Please give us your nomination for the Rwanda Business Excellence Awards 2018
Note that your nomination will be held strictly confidential.
Urwego Rushinzwe Iterambere mu Rwanda (RDB) rurateganya gutanga ku nshuro ya gatandatu ibihembo ku bakora ibikorwa by’ubucuruzi by’indashyikirwa mu Rwanda mu rwego rwo guha agaciro, gushima no kwishimira ibikorwa by’amasosiye n’ibigo by’ubucuruzi bito n’ibiciriritse. Umuhango wo gutanga ibyo bihembo uteganyijwe ku itariki ya 18 Mutarama 2019.Turabashishikariza kwiyandikisha mu bashobora guhabwa ibihembo kubera ibikorwa byabo by’ubucuruzi by’indashyikirwa mu Rwanda mu mwaka 2018.Amakuru yose ajyanye no kwiyandikisha kwawe tuzayagira ibanga rikomeye
5. Annual Turnover/Sales
5. Amafaranga yacurujwe/Ibyacurujwe mu mwaka
6. Level of Capital Expenditure during the year (in numerical value)
6. Ikigero cy’amafaranga yakoreshejwe mu mwaka mu kugura ibintu bitimukanwa wifashisha mu bikorwa byawe cyangwa mu kubyitaho (agaciro mu mibare)

Please describe why you are nominating yourself for this category. Note that in your description, you are required to demonstrate the value and impact of the investments in Rwanda in 2018, creation of employment opportunities during the year, promotion of local suppliers in your value chain, your involvement in corporate social responsibility activities and commitment to environmental sustainability. Please comment on whether you have investments outside the city of Kigali (max 500 words)

Please describe why you are nominating yourself for this category. In your description please demonstrate: impact of your investment on the creation of employment opportunities during the year, your involvement in corporate social responsibility activities and how the investment/ project has contributed to the Rwandan economy (max 500 words)

Please describe why you are nominating yourself for this category Note that you are required to demonstrate value addition on exported products, creation of employment opportunities during the year, promotion of local suppliers in your value chain, your involvement in corporate social responsibility activities commitment to environmental sustainability (max 500 words)

Please describe why you are nominating yourself for this category. In your description, please demonstrate: the creation of employment opportunities to Rwandan nationals (particularly women & youth), participated in the community development services e.g. corporate social responsibility (max 500 words)

Please describe why you are nominating yourself for this category. Note that you are required in your description to demonstrate use of technology to increase efficiency, creation of employment opportunities during the year, impact of your innovation to the society, your involvement in corporate social responsibility activities and commitment to environmental sustainability (max 500 words)

Please describe why you are nominating yourself for this category. Note that you are required to be the founder of the business, demonstrate creation of employment opportunities in Rwanda, demonstrate impact of your business to the Rwandan or International community and commitment to environmental sustainability and creation of outstanding solutions of your business and how this impacts the Rwandan economy (max 500 words)

Please describe why you are nominating yourself for this category Note that you are required to be the founder of the business, demonstrate creation of employment opportunities in Rwanda, impact of your business to the Rwandan or International community and commitment to environmental sustainability (max 500 words)

Please describe why you are nominating yourself for this category. In your description, please demonstrate the use local products/suppliers in your business, any involvement in promoting made in Rwanda initiatives, creation of employment opportunities in Rwanda and commitment to environmental sustainability (max 500 words)

Please describe why you are nominating yourself for this category. In your description, please demonstrate: the creation of employment opportunities in Rwanda, demonstrate how the business has contributed to the economy, the social impact of your business on the community, and use of technology to promote your operational efficiency (max 500 words)

Vuga impamvu zituma wiyandikisha ku gihembo cyo muri iki cyiciro. Mu kuvuga izo mpamvu, ugomba kwerekana agaciro k’ishoramari wakoze mu Rwanda mu mwaka wa 2018 n’akamaro karyo, kugaragaza uburyo ryafashije abantu kubona akazi, akamaro ryagize mu guteza imbere abakugurishaho ibyo ukoresha mu bikorwa byawe bo mu gace ukoreramo bagize uruhare mu bikorwa byawe by’uruhererekane nyongeragaciro, uruhare rwawe mu kugirira akamaro abaturage bo mu gace wakoreyemo iryo shoramari n’intego wihaye mu kubungabunga ibidukikije. Niba hari ishoramari wakoze hanze y’Umujyi wa Kigali, bivuge. ( nta kurenza amagambo 500)

Vuga impamvu zituma wiyandikisha ku gihembo cyo muri iki cyiciro. Mu kuvuga izo mpamvu, ugomba kugaragaza: akamaro ishoramari ryawe ryagize mu guha abantu akazi mu mwaka wa 2018, uruhare rwawe mu bikorwa bigirira akamaro abaturage n’uburyo iryo shoramari/uwo mushinga byagize uruhare mu bukungu bw’u Rwanda ( nta kurenza amagambo 500).

Vuga impamvu zituma wiyandilkisha ku gihembo cyo muri iki cyiciro. Mu kuvuga izo mpamvu, ugomba kwerekana uburyo ukoresha mu kongerera agaciro ibyo wohereza mu mahanga, uburyo wagize uruhare mu guha abantu akazi mu mwaka wa 2018, uruhare wagize mu guteza imbere abakugurishaho ibyo ukenera mu bikorwa byawe bo mu gace ukoreramo, uruhare rwawe mu kugirira akamaro abaturage bo mu gace ukoreramo ibikorwa byawe n’intego wihaye mu kubungabunga ibidukikije (nta kurenza amagambo 500).

Vuga impamvu zituma wiyandilkisha ku gihembo cyo muri iki cyiciro. Mu kuvuga izo mpamvu ugomba kugaragaza uburyo ukoresha ikoranabuhanga mu kunoza ibyo ukora, uburyo wahaye abantu akazi mu mwaka wa 2018, akamaro ibikorwa byawe by’udushya byagiriye abaturage, uruhare rwawe mu kugirira akamaro abaturage bo mu gace ukoreramo ibikorwa byawe n’intego wihaye mu kubungabunga ibidukikije (nta kurenza amagambo 500).

Vuga impamvu zituma wiyandikisha ku gihembo cyo muri iki cyiciro. Kugira ngo wiyandikishe kuri iki gihembo, ugomba kuba ari wowe washinze ikigo gikora ibikorwa ukora, kwerekana uburyo wagize uruhare mu guha abantu akazi mu Rwanda, kwerekana akamaro ibikorwa byawe byagiriye Abanyarwanda cyangwa abanyamahanga n’intego wihaye mu kubungabunga ibidukikije n’uburyo ibyo bikorwa byakugize indashyikirwa mu kubonera umuti ibibazo ibi n’ibi n’uburyo byagize akamaro mu bukungu bw’u Rwanda (nta kurenza amagambo 500).

Please describe why you are nominating yourself for this category Note that you are required to be the founder of the business, demonstrate creation of employment opportunities in Rwanda, impact of your business to the Rwandan or International community and commitment to environmental sustainability (max 500 words)

Vuga impamvu zituma wiyandikisha ku gihemo cyo muri iki cyiciro. Mu kuvuga izo mpamvu, ugomba kwerekana uburyo ukoresha ibintu byo mu Rwanda/kwerekanako abakugurishaho ibyo ukoresha mu bikorwa byawe ari abo mu Rwanda, kwerekana niba hari uruhare uru n’uru waba ugira mu bikorwa byo guteza imbere gahunda ya “Made in Rwanda”, kwerekana uburyo wagize uruhare mu guha abantu akazi mu Rwanda n’intego wihaye mu kubungabunga ibidukikije (nta kurenza amagambo 500).

Vuga impamvu zituma wiyandikisha ku gihembo cyo muri iki cyiciro. Mu kuvuga izo mpamvu, ugomba kwerekana: uburyo wagize uruhare mu guha abantu akazi mu Rwanda, kwerekana uburyo ibikorwa byawe byagize uruhare mu bukungu bw’igihugu, kwerekana akamaro ibikorwa byawe byagiriye abaturage n’uburyo wifashisha ikoranabuhanga mu kurushaho kunoza ibikorwa byawe (nta kurenza amagambo 500).

Selection criteria

Please ensure that all the following information is provided

8.1 Financial Information

Allowed extension is pdf

Split of sales between local and export sales

Capital expenditure in Rwf

Percentage of Corporate Social Responsibility(CSR) to total expenditure

Number of suppliers splitting between local and foreign

Amakuru akenewe

Ushaka kwiyandikisha ku gihembo iki n’iki agomba gutanga amakuru yose akurikira.

8.1 Amakuru yo mu rwego rw’imari

pdf gusa

Kugaragaza amafaranga winjije mu byo wacuruje mu Rwanda no mu byo wacuruje mu mahanga kandi ubigaraze ubitandukanyije

Amafaranga yakoreshejwe mu kugura ibintu bitimukanwa ukoresha mu bikorwa byawe no mu kubyitaho (Frw) mu mwaka wa 2017 no mu mwaka wa 2018

Ijanisha ry’amafaranga yakoreshejwe mu bikorwa bigirira akamaro abaturage ugereranyije n’amafaranga yose yakoreshejwe

Umubare w’abakugurishaho ibyo ukeneye gukoresha mu bikorwa byawe ukabagaragaza werekana umubare w’abo mu Rwanda ukwawo n’uw’abanyamahanga ukwabo.

Selection criteria

Please ensure that all the following information is provided

8.2 Staffing

Number of employees (splitting between male and female)

Number of new graduates hired

Amakuru akenewe

Ushaka kwiyandikisha ku gihembo iki n’iki agomba gutanga amakuru yose akurikira.

8.2 Abakozi

Umubare w’abakozi ukoresha (kwerekana uwo mubare werekana ab’igitsina gore ukwabo n’ab’igitsina gabo ukwabo)

Umubare w’abakozi ukoresha bakirangiza amashuri makuru